RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 10
Astăzi: 257
Săptămînal: 4170
Lunar: 14592
Pe 3 luni: 35037

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Har vouă, pace și bucurie de la Hristos Cel înviat din morți,

iar de la noi, arhierești binecuvântări,

dimpreună cu străvechiul salut:

Hristos a înviat!

 

„Căci precum în Adam toţi mor, aşa şi în

Hristos toţi vor învia” (I Corinteni 15, 20-22)

 

ÎNVIEREA LUI HRISTOS  - TAINA ÎNVIERII NOASTRE

    Timp de șapte săptămâni am parcurs urcușul duhovnicesc, după rânduiala noastră străbună, prin post și rugăciune, prin participarea la sfintele slujbe, prin citirea cărților duhovnicești, prin fapte de milostenie, prin spovedanie și prin împărtășanie, ne-am pregătit pentru luminatul praznic al Învierii Domnului. Cea mai mare din toate minunile Domnului și o pecetluire a lor este Învierea Domnului, ,,praznic al praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor”. Învierea Domnului este ,,Sărbătoarea sărbătorilor” pentru că în ea se adună înțelesurile duhovnicești și tainice ale tuturor sărbătorilor din anul liturgic, toată teologia și toată spiritualitatea, toată slujirea și toată misiunea Bisericii în lume.


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITA EPISCOPIA DE UNGHENI ŞI NISPORENI HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI -L!

,

,Hristos Se naşte  - slăviţi-L! Hristos din ceruri – Întâmpinaţi-L”

Hristos pe pământ – înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul!”

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţii mei fii duhovniceşti în Domnul,

    Ziua Naşterii Domnului este una plină de căldură și binecuvântată, pentru că simțim dragostea lui Hristos Care S-a întrupat spre a Se putea întâlni cu noi după căderea și îndepărtarea noastră din Rai.

    Eram răniți de păcat, și El a venit ca doctor să ne tămăduiască, eram în pribegie, și El a venit ca prieten în locul pribegiei noastre, eram deznădăjduiți și El ne-a adus nădejdea, purtam o prea adâncă durere sufletească și trupească și El ne-a dăruit bucurie. Cum poate omul să nu iubească un asemenea Dumnezeu Care iubește, Care Se naște ca om, Care Se supune la o viață de emigrant în Egipt, Care trăiește toate condițiile tragice ale vieții pe care o trăiește omul și, în cele din urmă, Se jertfește spre a ne mântui?


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

HRISTOS A ÎNVIAT!

,,Iar dacă Hristos n-a înviat,

zădarnică este credinţa voastră, sânteţi încă în păcatele voastre”

     În centru vieţii noastre eclesiale stă marea minune a Învierii Domnului. Prin harul şi mila lui Dumnezeu am ajuns în această zi a Învierii şi bucuriei, deoarece acestea sunt adevărurile fundamentale ale credinţei noastre care au fost vestite de Hristos după Învierea Sa. Bucuria şi pacea vieţii se primesc în dar de la Hristos Cel Înviat Care a zis femeilor mironosiţe: ,,Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10), iar ucenicilor Săi le-a zis: ,,Pace vouă!” (Ioan 20, 21).


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI, A PREASFINȚITULUI PETRU EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI

Preacucernicilor Preoţi, Preacuviosului Cin Monahal, Diaconi și Tuturor Drept Măritorilor Creştini din de Dumnezeu Păzită Episcopie de Ungheni Şi Nisporeni

Chemarea ta, învierea ta! Postul călătorie a chemării.

Spre Înviere Prăznuind Ortodoxia

      Astăzi Biserica Ortodoxă ne descoperă întreaga taină a omului. Ce este omul, cine este omul? Şi răspunde Sfânta Biserică: omul este măreţia dumnezeiască pe pământ. Prin această taină, este preaslăvită icoana vie a lui Dumnezeu care este omul. Omul este icoană vie a lui Dumnezeu în această lume.


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PREOŢI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, DIACONI ŞI TUTUROR DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

 

NAŞTEREA DOMNULUI, SFINŢIREA UMANITĂŢII

,,Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit întru noi…” (Ioan I, 14).

Preacuvioşi şi Prea cucernici Părinţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

    Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea întregii creştinătăţi, ne oferă şi anul acesta prilejul de a fi împreună la rugăciune în Sfintele noastre biserici, să mulţumim lui Dumnezeu pentru dragostea arătată omenirii şi pentru că a trimis în lume pe Unicul Său Fiu ,,să se nască şi să crească, să ne mântuiască”. Coborârea lui Dumnezeu la om este marea taină a credinţei creştine, căci  "Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Timotei 3, 16). Întrupându-Se, Dumnezeu-Cuvântul a adus pe pământ toate bunătăţile cereşti, tot adevărul dumnezeiesc, toată fericirea raiului pierdută prin neascultare, de aceea spune Sfântul Grigorie Teologul, prin Betleem oamenii au intrat iarăşi în paradis, căci Cel Care îmbogăţeşte S-a sărătăcit de bunăvoie, pentru ca omul să se îmbogăţească cu Dumnezeirea Lui, Ce-L plin de slavă, S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor… (Filip. 2, 7), pentru ca pe om să-L îmbogăţească în slavă.


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREA CUCERNICILOR PROTOPOPI, PREA CUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREA CUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

,,Veniţi toţi cei credincioşi să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Hristos”

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

   Chemarea acesta mântuitoare răsună astăzi în întreaga creştinătate, binevestind pretutindeni că Hristos, lumina, pacea şi bucuria noastră a înviat din mormânt. Această mare bucurie a Învierii este esenţa creştinismului, deoarece credinţa în Înviere este una din adevărurile fundamentale ale creştinismului. Când spui credinţă, mărturiseşti şi proclami Învierea, iar când vesteşti Învierea, certifici puterea credinţei celei adevărate, (Sf. Ioan Gură de Aur +407). Această credinţă au mărturisit-o, mironisiţele femei, care au alergat să o împărtăşescă  Ucenicilor, strigând: ,,A înviat Domnul!”. Apostolii Petru şi Ioan, cuprinşi de aceeaşi bucurie la vederea: ,,giulgiurilor singure zăcând” în mormântul gol, au alergat să-şi împărtăşească bucuria credinţei către ceilalţi Apostoli zicând: ,,A înviat Domnul!”. Apostolii toţi, încredinţaţi de Înviere, după ce L-au văzut pe Iisus, într-un glas au strigat lui Toma, care nu a fost cu ei: ,,Am văzut pe Domnul!”. Aceeaşi bucurie plină de credinţă v-o împărtăşesc şi eu astăzi, Părintele vostru sufletesc, spunându-vă: Hristos a Înviat!


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A SANCTITĂŢII SALE KIRILL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi slujitori şi nevoitori, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!

    Daţi-ne voie să vă salutăm în această luminoasă şi plină de bucurii sărbătoare a Naşterii după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această noapte senină ne adunăm în sfintele rugăciuni, reactualizând cântarea îngerească de preamărire, prin care se vesteşte: «Nu vă temeţi.

Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David» (Luca 2, 10-11).


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALA MITROPOLITULUI VLADIMIR LA NAŞTEREA DOMNULUI


PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

Prea Sfinţiţilor Episcopi, Prea Cucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare, Prea Cuviosului Cin Monahal, Dreptmăritorilor Creştini

Imnele liturgice, dumnezeieştile citiri din Sfânta Scriptură, dar şi dangătul clopotelor ne cheamă să slăvim Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.

De mai bine de două milenii creştinătatea aşteaptă această sărbătoare, în fiecare an, ca pe o împlinire unică, mântuitoare şi aducătoare de lumină, de bucurie, de înnoire şi de sfinţenie.


Сiteşte întregul articol>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI, A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină

şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit”

(Matei 4, 16)

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi!

Cinstit cin monahal. Fraţi Creştini!

Iată-ne ajunşi din nou la marea sărbătoare a Naşterii Domnului cu inimile pline de bucurie şi de încredere în mila şi bunătatea lui Dumnezeu  “Care a trimis în lume pe Fiul Său Cel Unul-Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci sa aibă viaţă veşnică" (Ioan 3, 16).

De fiecare dată, la începutul postului care precedează luminata sărbătoare de astăzi, pornim    într-un pelerinaj duhovnicesc spre peştera din Betleem, acolo unde avea să se nască Iisus Pruncul, „Cel ce locuieşte în lumina cea neapropiată” (I Timotei, 6, 16).


Сiteşte întregul articol>>